Kretanje nagore
Prijavljivanje
Crnogorski  English 

Akcionari

USLUGE KOJE CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO PRUŽA AKCIONARIMA

1.   Prenos vlasništva, u slučaju:
    - poklona članovima uže porodice i to: bračnom drugu, djeci, roditeljima i braći ili sestrama;
    - poklona ostalim licima;
    - nasledstva;
    - ostali pravni prenosi u skladu sa zakonom;
2.   Prenos vlasništva nad akcijama prodatim propisanim metodama u postupku privatizacije
3.   Prenos na nominalni račun
4.   Blokiranje (ograničenje prenosa i drugih prava za HOV ) i deblokiranje na zahtjev registrovanog lica
5.   Izdavanje potvrde o transakciji, na zahtjev klijenta
6.   Izdavanje izvoda o vlasništvu (za jednu ili sve HOV)
7.   Izvještaj o promjenama na računu (za jednu ili sve HOV) za određeni period vremena
8.   Pripremanje izvještaja / odgovora na upite
9.   Izvještaj o stanju na računu 
10. Izvještaj: kratka struktura kapitala
11. Priprema i štampanje nestandardnih izvještaja na zahtjev akcionara
12. Priprema spiska na zahtjev vlasnika HOV ili grupe vlasnika HOV koji imaju pravo da dobiju uvid u spisak
 

 

Word verzija Akcionari - Usluge.

 

© 2011 Centralno Klirinško Depozitarno Društvo a.d.