Kretanje nagore
Prijavljivanje
Crnogorski  English 

O nama

Naš cilj je razvoj efikasnog okvira koji omogućava pouzdane mehanizme registracije hartija od vrijednosti (HOV), kao i zaštitu vlasničkih prava akcionara i potencijalnih investitora.

Uspostavljenim mehanizmom kontrole investicionog toka u sklopu kliringa i saldiranja transakcija sa HOV, podstiče se investiranje u crnogorske kompanije i maksimizira korisnost za naše klijente i akcionare.

Imperativ je da se razvijemo u visoko profesionalnu, nepristrasnu i nezavisnu instituciju. Zakonitim i pouzdanim prenosom vlasništva nad HOV na najbolji način se obezbjeđuje zaštita članova i ostalih korisnika usluga.

 

Centralno klirinško depozitarno društvo a.d. Podgorica (CKDD), ranije poznato kao Centralna Depozitarna Agencija (CDA), pruža podršku tržištu kapitala kao tehnički provajder usluga vođenja računa imalaca HOV, registovanja emitenata, emisija i vlasnika HOV, obrade netržišnih transakcija, kao i usluga kliringa i saldiranja tržišnih transakcija, sklopljenih na berzi.

 • CKDD je osnovano 2000. godine.
 • CKDD je profitno akcionarsko društvo.
 • Osnivači su: Ministarstvo finansija, Centralna banka Crne Gore, sedam poslovnih banaka i finansijska preduzeća.
 • Organi CKDD su: Skupština, Odbor direktora, Izvršni direktor i sekretar društva.
 • CKDD posluje u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti, pravilima i propisima Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore, svojim Statutom, unutrašnjim pravilima i procedurama koje je Odbor direktora usvojio, a Komisija za hartije od vrijednosti dala saglasnost.
 • U ovom trenutku, CKDD vodi registre 400 kompanija i račune za više od 250.000 akcionara.
 • Centralno klirinško depozitarno društvo se sastoji od dva odjela: Centralnog Registra i Depozitarija za kliring i saldiranje.
 • Centralni Registar pruža usluge emitentima hartija od vrijednosti i vlasnicima hartija od vrijednosti.
 • Depozitarij za kliring i saldiranje pruža usluge kliringa i saldiranja berzanskih transakcija po principu:
  • »Delivery vs. Payment«, odnosno isporuka naspram plaćanja, (novac prodavcu i hartije od vrijednosti kupcu prenose se istovremeno, čime se eliminiše glavni rizik saldiranja);
  • »trade for trade« saldiranje (TFT), odnosno trgovina za trgovinu - svaka se trgovina saldira pojedinačno po bruto principu (BIS Model 1) i »continious trade settlement« (CNS) saldiranje uz korišćenje Garantnog fonda - vrši se netiranje novčanih obaveza dok se HOV dostavljaju po bruto principu (BIS Model 2);
  • T+2 ciklus saldiranja (saldiranje u ciklusima drugog dana nakon trgovanja).
 • Depozitarij za kliring i saldiranje pruža usluge ovlašćenim učesnicima na tržištu - brokerima, dilerima, kastodi učesnicima, Depozitarima i berzama.

 

 


 

© 2011 Centralno Klirinško Depozitarno Društvo a.d.